5/04/2014

Królestwa

Wpis został napisany przez mojego znajomego - Salama.

Witam wszyst­kich czy­tel­ni­ków, nazy­wam się Tomasz Widziń­ski, znany także jako Salam. Mam przy­jem­ność ogło­sić, że nastę­puje ofi­cjalny koniec prac nad Kró­le­stwami, które oddaję wam do użytku. Pierw­sze kroki w pro­jek­cie posta­wi­łem w paź­dzier­niku ubie­głego roku, kiedy zawie­si­łem two­rze­nie innej gry, pt. Tysiąc ple­mion. Pro­jekt paro­krot­nie ewo­lu­ował, cza­sem z szyb­ko­ścią kilku zmian w ciągu tygo­dnia, za co z tego miej­sca prze­pra­szam wszyst­kich inte­re­su­ją­cych się i wspie­ra­ją­cych mnie w pro­ce­sie two­rze­nia. Sam bym się iry­to­wał, gdyby zasady, które prze­czy­ta­łem i sko­men­to­wa­łem, po dwóch dniach były zastą­pione innymi.

Kró­le­stwa miały być i są narzę­dziem do two­rze­nia set­tin­gów. Ich pod­sta­wo­wym zada­niem było stwo­rze­nie wie­lo­wy­mia­ro­wej histo­rii kró­lestw, państw i nacji (zało­że­nie, że 1 tura to 10 lat), spój­nej i bazu­ją­cej na wza­jem­nych rela­cjach. Od lat mier­ziło mnie two­rze­nie histo­rii jed­nego pań­stwa, by potem pisać osobną dla dru­giego i ewen­tu­al­nie w jakiś spo­sób je łączyć. Stało się to moż­liwe dzięki Kró­le­stwom, gdyż nie jest to tylko narzę­dzie, ale rów­nież gra, pod­czas któ­rej two­rzymy histo­rie naszych państw. Oprócz tego zało­że­nia, po zakoń­cze­niu gry dosta­niemy do ręki kolejne ważne infor­ma­cje, takie jak: sytu­acja poli­tyczna, siła armii, poziom zabu­dowy infra­struk­tury, liczbę miesz­kań­ców, nie­wol­ni­ków (jeśli są) oraz ilość wyjąt­ko­wych osób, zwa­nych tu specjalistami.

Można śmiało powie­dzieć, że zakoń­cze­nie gry w Kró­le­stwa jest w zasa­dzie począt­kiem zabawy. Otrzy­mamy pewien obraz świata, nic zatem nie sta­nie na prze­szko­dzie, aby w tak stwo­rzo­nych realiach zagrać korzy­sta­jąc z dowol­nej mecha­niki. Co wię­cej, można nie tylko grać w aktu­al­nym obra­zie, ale rów­nież poba­wić się retro­spek­cją, mamy prze­cież bogatą historię.

Należy oddać cześć wspa­nia­łym oso­bom, które spo­tka­łem na forum MGF, a któ­rych rady czę­sto dia­me­tral­nie zmie­niały mój pogląd na stan rze­czy. Będą to Ska­ven­loft, Sid­son, Seth, Ara­ven, Fen­wyn, Gar­fields, Avnar, a także każdy kto komen­to­wał, a kogo nie wymie­ni­łem w czo­łówce. Bez was, moi dro­dzy, jesz­cze długo pra­co­wał­bym nad tym projektem.

Z cza­sem two­rze­nia zgrał się kon­kurs, Rzut na Ini­cja­tywę, wyda­nie trze­cie, do któ­rego przy­stą­pi­łem i pod któ­rego warunki sta­ra­łem się budo­wać grę. Roz­strzy­gnię­cie już nie­ba­wem, 05-06-2014, zatem trzy­maj­cie kciuki.

PS: Od razu rów­nież zapo­wiem, że trwają już prace nad dwoma samo­dziel­nymi dodat­kami do Kró­lestw. Pierw­szym z nich będzie Gene­ra­tor Kró­lestw, dzięki któ­remu znacz­nie posze­rzy się wie­dza o kró­le­stwie, o aspekty takie jak: forma spra­wo­wa­nej wła­dzy, cha­rak­ter miesz­kań­ców, podział admi­ni­stra­cyjny, ukształ­to­wa­nie terenu z pozio­mami zagro­żeń, reli­gia oraz wiele innych cen­nych infor­ma­cji. Celem Gene­ra­tora Kró­lestw w połą­cze­niu z Kró­le­stwami będzie utwo­rze­nie kom­plet­nego świata, a przy­naj­mniej tego wycinku, w obrę­bie któ­rego będą roz­gry­wane sesje. Gene­ra­tor może być wyko­rzy­stany rów­nież nie­za­leż­nie od Kró­lestw. Drugi pla­no­wany doda­tek to Poszu­ki­wa­cze Przy­gód. Jest to autor­ska mecha­nika do gra­nia w dowol­nym set­tingu typu gene­ric fan­tasy. Dedy­ko­wana jest jed­nak do gra­nia w świe­cie powsta­łym pod­czas gry w Kró­le­stwa, gdzie w spo­sób płynny można przejść z odgry­wa­nia boha­tera do władcy i swo­bod­nie poru­szać się mię­dzy Kró­le­stwami a Poszu­ki­wa­czami. Dzia­ła­nia gra­czy będą miały swój wydźwięk w histo­rii jaka zosta­nie dopi­sana do księgi kra­iny wraz z kolej­nymi ‘glo­bal­nymi’ turami Królestw.

Linki:
projekt: http://rpgmanufacture.pl/attachment.php?aid=849
rni3: http://rni3.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz